• (+31) 497 512332
  • info@wasserij-steensel.nl
  • Stevert 15 5524 KB Steensel

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wasserij Steensel BV ten behoeve van bedrijven en instellingen.

 

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. b. Wasserij Steensel BV: Wasserij Steensel BV, gevestigd aan de Stevert 15, 5524 KB Steensel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 171666459. c. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Wasserij Steensel BV een overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is. d. Partijen: Wasserij Steensel BV en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de voorwaarden De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wasserij Steensel BV partij is met betrekking tot het verlenen van diensten zoals wassen en textielreiniging; de verkoop en verhuur van onder andere linnen, matten, rolhanddoeken en bedrijfskleding; de verkoop en verhuur van sanitaire voorzieningen; andere diensten verband houdende met boven genoemde diensten.

Artikel 3 – Battle of forms Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 225 lid 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek uit voor gevallen waarin ook de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst. De onderhavige algemene voorwaarden gelden derhalve met uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 4 – Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zoals hierboven bedoeld, zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst 1. Een overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan, door de ondertekening van beide partijen van een daartoe strekkende onderhandse akte. Een overeenkomst kan tevens tot stand komen doordat de wederpartij bij Wasserij Steensel BV een order plaatst die door Wasserij Steensel BV schriftelijk wordt bevestigd, dan wel dat Wasserij Steensel BV mondeling instemt en/of de afgesproken werkzaamheden gaat verrichten. 2. Het enkel uitbrengen van een aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Wasserij Steensel BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met een partij.

Artikel 6 – Anticiperende ontbinding van de overeenkomst Wasserij Steensel BV is bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden nog voordat de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn indien haar omstandigheden bekend zijn geworden die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens Wasserij Steensel BV niet zal nakomen.

Artikel 7 – Inhoud van de overeenkomst 1. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend de schriftelijke vastlegging, van de overeengekomen afspraken, door Wasserij Steensel BV ofwel de opdrachtbevestiging door Wasserij Steensel BV tenzij de wederpartij binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij Wasserij Steensel BV. 2. Wasserij Steensel BV zal de aan haar ter behandeling aangeboden zaken behandelen zoals dat op dat moment in de branche geldt als een adequate behandelmethode. 3. Wasserij Steensel BV mag bij de keuze van de behandelmethode en de uitvoering daarvan afgaan op de juistheid van informatie op de etikettering van de aangeleverde zaken. 4. De wederpartij verplicht zich alle aanwijzingen door of namens Wasserij Steensel BV gedaan, op te volgen. Wasserij Steensel BV kan aanwijzingen geven met betrekking tot het verpakken of merken van aangeboden zaken; Wasserij Steensel BV kan aanwijzingen geven met betrekking tot behandeling en onderhoud van sanitaire voorzieningen; Wasserij Steensel BV kan anderszins aanwijzingen geven die toezien op een correcte uitvoering van de overeenkomst, dan wel het voorkomen van schade. 5. In het geval dat de overeenkomst mede inhoudt reiniging van verhuurde zaken door Wasserij Steensel BV, is het de wederpartij verboden om de gehuurde zaken zelf te reinigen dan wel door een derde te laten reinigen. Wasserij Steensel BV heeft bij een gerede verdenking hiervoor, het recht om een onderzoek in te laten stellen door TÜV Rheinland. Indien de verdenking bevestigd wordt zullen de geschatte reinigingsbeurten die niet werden uitgevoerd door Wasserij Steensel BV, alsnog in rekening worden gebracht. De gemaakte onderzoekskosten zullen verhaald worden op de wederpartij. Eventuele schade die door onoordeelkundig reinigen is ontstaan zal eveneens verhaald worden op de wederpartij.

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst 1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten met een jaaromzet voor Wasserij Steensel BV van minder dan € 20.000,– (exclusief btw), geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar. 2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten met een jaaromzet voor Wasserij Steensel BV gelijk aan of hoger dan € 20.000,– (exclusief btw), geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal vijf jaar.

Artikel 9 – Opzegging en beëindiging van de overeenkomst 1. Voor beëindiging van een overeenkomst is een schriftelijke opzegging noodzakelijk. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor overeenkomsten met een duur van drie jaar en zes maanden voor overeenkomsten met een duur van vijf jaar. Indien een schriftelijke opzegging ontbreekt, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor eenzelfde termijn. 2. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging: a. indien één der partijen, als natuurlijk persoon bedrijfsmatig handelend, komt te overlijden. b. Indien één der partijen, in geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de directeur en/of enig aandeelhouder zijnde, komt te overlijden c. Ingeval van stillegging; liquidatie; aanvraag van surséance van betaling dan wel faillissement van één der partijen In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar 3. Het tenietgaan van gehuurde of in gebruik gegeven zaken leidt niet tot beëindiging van de overeenkomst

Artikel 10 – Verplichtingen bij de het einde van de overeenkomst 1. De wederpartij is gehouden bij (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst dan wel bij het einde van de overeenkomst alle door Wasserij Steensel BV verhuurde zaken dan wel in gebruik gegeven / zaken te retourneren 2. Voor zover een voortijdige beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de wederpartij dan wel krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Wasserij Steensel BV dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 50% van de gemiddelde jaarsom die de wederpartij gedurende de resterende contractperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Prijzen en prijsaanpassingen 1. Prijzen zijn steeds exclusief btw. 2. Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Wasserij Steensel BV de contractprijzen eenzijdig aanpassen, echter niet eerder dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. 3. Wasserij Steensel BV is gerechtigd om tijdens de looptijd van een overeenkomst de contractprijzen jaarlijks eenzijdig aan te passen om andere redenen dan genoemd in het vorige lid, echter niet eerder dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. De prijsaanpassingen op grond van dit lid bedragen maximaal 5% van de dan geldende tarieven. 4. Wasserij Steensel BV. zal de wederpartij minimaal twee weken vóór de voorgenomen prijsaanpassing schriftelijk, onder opgave van redenen, over die wijziging informeren. De in het vorige leden bedoelde prijsaanpassingen leveren geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Minimum huurdeel Voor het geval de overeenkomst inhoudt of mede inhoudt verhuur van goederen door Wasserij Steensel BV kan de huurprijs worden geoffreerd of overeengekomen per te huren eenheid product of gesplitst in een vast bestanddeel (in rekening te brengen per gehuurde eenheid product) en een variabel bestanddeel (in rekening te brengen per behandelde of verbruikte eenheid product).Het vaste bestanddeel in een geoffreerde of overeengekomen gesplitste huurprijs zal steeds tenminste 25% bedragen van de som van beide delen en zal in rekening gebracht worden over het totale overeengekomen aantal eenheden product.

Artikel 13 – Betaling, verrekening, zekerheid 1. De wederpartij wordt geacht ingestemd te hebben met het gefactureerde bedrag tenzij hij Wasserij Steensel BV daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen, schriftelijk op de hoogte heeft gebracht onder opgaaf van redenen. 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij over het achterstallige bedrag een wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt per dag, een dagdeel te rekenen als een hele dag, berekend. 3. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Wasserij Steensel BV de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus alsmede alle kosten die Wasserij Steensel BV moet maken voor het bewaren van de goederen. 5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ongeacht of de wederpartij vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Wasserij Steensel BV zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 1. Wasserij Steensel BV is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangend met – of voortvloeiend uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven door Wasserij Steensel BV, haar medewerkers of door haar ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 2. Wasserij Steensel BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan gedurende het behandeltraject (in ruime zin) van de aangeboden zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 3. Wasserij Steensel BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet (volledig) dan wel niet correct opvolgen van instructies, gegeven door of namens Wasserij Steensel BV aan de wederpartij. 4. Wasserij Steensel BV is niet aansprakelijk voor schade aan verhuurde zaken die ontstaan is gedurende de huurperiode door verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de wederpartij. 5. Indien en voor zover op Wasserij Steensel BV enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/ gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Wasserij Steensel BV wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Indien een dergelijke verzekering aan de zijde van Wasserij Steensel BV ontbreekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief btw). 6. Indien Wasserij Steensel BV ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren. 7. De wederpartij zal zaken van Wasserij Steensel BV die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt, beheren als een goed huisvader en draagt alle risico´s ten aanzien van deze zaken. De wederpartij is jegens Wasserij Steensel BV aansprakelijk voor verlies c.q. vermissing en/of beschadiging van bovengenoemde zaken door welke oorzaak dan ook. Bij de vaststelling van het aantal verloren c.q. vermiste goederen zullen de tellingen van Wasserij Steensel BV zoals dat gebruikelijk periodiek vermeld wordt aan wederpartij, als uitgangspunt gelden.

Artikel 15 – Reclames 1. Indien de wederpartij meent dat Wasserij Steensel BV op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst stelt hij Wasserij Steensel BV daarvan direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, dan wel binnen 14 dagen nadat hij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de wederpartij geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming. 2. In afwijking van het eerste lid dienen klachten met betrekking tot de behandeling van door de wederpartij aangeleverde zaken dan wel de kwaliteit van de door Wasserij Steensel BV aan de wederpartij verhuurde zaken binnen 8 dagen, nadat de behandelde c.q. verhuurde zaken aan de wederpartij zijn aangeleverd, aan Wasserij Steensel BV schriftelijk ter kennis worden gebracht bij gebreke waarvan vaststaat dat behandeling c.q. de kwaliteit conform de overeenkomst is. 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 4. In de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen van de kwaliteit van de verhuurde/geleverde zaken dan wel verleende diensten vormen geen grond voor reclames, noch voor ontbinding van de overeenkomst of te vorderen schadevergoeding

Artikel 16 – Overmacht 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 en 14 van deze voorwaarden geldt dat tekortkomingen van Wasserij Steensel BV die niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, de wederpartij geen recht geven op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen in ieder geval bedrijfsstoringen, werkstakingen in ruime zin, ziekteverzuim van personeel van Wasserij Steensel BV, maar ook iedere verhindering van derden die al dan niet op verzoek van Wasserij Steensel BV betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Voorts vallen storingen in of beperkingen van de levering van energie, water en materialentoevoer alsmede stremmingen in het vervoer onder lid 1. Daarnaast vallen het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen maar ook andere ongevallen onder lid 1, alsmede vorst, storm of ander onwerkbaar weer en overstromingen. Ook brand, explosie, molest, vandalisme, onlusten, mobilisatie, en oorlog vallen onder de bedoelde situaties. Daarnaast vallen uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren onder lid 1.

Artikel 17 – Eigendomsrechten van Wasserij Steensel BV 1. Alle door Wasserij Steensel BV aan de wederpartij verhuurde of in gebruik gegeven zaken blijven eigendom van Wasserij Steensel BV. 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om de aan haar verhuurde of in gebruik gegeven zaken op enigerlei wijze te vervreemden, door natrekking onroerend te maken, te bezwaren in het kader van aan derde te verschaffen zekerheden, verder te verhuren of anderszins in de macht te brengen van derden. 3. Verhuurde of in gebruik gegeven zaken worden geacht roerend te blijven. 4. De wederpartij verleent aan Wasserij Steensel BV het recht tot periodieke inventarisatie en/of inspectie van de aan haar verhuurde of in gebruik gegeven zaken.

Artikel 18 – Verzekering De wederpartij is verplicht, de door haar, van Wasserij Steensel BV gehuurde dan wel in gebruik gegeven zaken, volledig te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en waterschade. De wederpartij verleent Wasserij Steensel BV op haar eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis(sen).

Artikel 19 – Geschillen Alle geschillen tussen Wasserij Steensel BV en een wederpartij zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zal in gevallen waarin er sprake is van een geschil omtrent de kwaliteit van de door Wasserij Steensel BV aan de wederpartij verhuurde goederen of inzake de behandeling van door de wederpartij aangeleverde goederen eerst een bindend advies worden gegeven in de vorm van een rapportage uit te brengen door TÜV Rheinland

Artikel 20 – Toepasselijk recht Op de rechtsverhouding tussen Wasserij Steensel BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 1. Wasserij Steensel BV 25 november 2015

Hi, hoe kunnen wij u helpen?